Thông báo tuyển sinh hệ liên thông đại học thương mại

Thứ năm - 19/10/2017 15:04. Đã xem: 6314

 
 
Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học cho tất cả các ngành, chi tiết như sau:
Thông báo tuyển sinh hệ liên thông đại học thương mại
tuyển sinh hệ liên thông đại học thương mại
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
Căn cứ thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học,
      Căn cứ thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học ban hành kèm theo thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-ĐHTM ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc ban hành bộ chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ,
            Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại,
            Trường đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học, cụ thể như sau:
1. Ngành đào tạo
1.1. Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học
Ngành Chuyên ngành
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh
Kinh tế Quản lý kinh tế
Luật kinh tế Luật kinh tế
Kế toán Kế toán doanh nghiệp
Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng thương mại
Kinh doanh quốc tế Thương mại quốc tế
Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch&lữ hành Quản trị dịch vụ du lịch&lữ hành
Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh thương mại
1.2. Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học
Ngành Quản trị kinh doanh
- Ngành Kế toán
            Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển và mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh.
2. Tổ chức đào tạo
2.1 Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
2.2 Thời gian đào tạo: Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học từ 2.5 năm đến 3 năm.
                                     Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học từ 1.5 năm đến 2 năm
2.3 Địa điểm đào tạo:  tại Trường đại học Thương mại.
3. Cấp bằng tốt nghiệp: Danh hiệu Cử nhân
4. Đối tượng tuyển sinh: 
            Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau được tham gia dự tuyển:
 1. Về bằng tốt nghiệp
 1. Với hệ liên thông từ Trung cấp lên đại học: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cùng khối ngành.
Những thí sinh tốt nghiệp trung cấp các ngành thuộc khối Kinh tế, quản lý và quản trị đăng ký học ngành Kế toán phải học bổ sung một số học phần theo Quyết định số 846/QĐ-ĐHTM ngày 24/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại.
 1. Với hệ liên thông từ Cao đẳng lên đại học: Có bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng thuộc tất cả các ngành.
Trong đó các thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc nhóm ngành đúng không phải học bổ sung kiến thức.
Các đối tượng thí sinh còn lại phải học bổ sung một số học phần trong chương trình đào tạo đại học của ngành đăng kí dự thi. Chương trình các học phần bổ sung của từng ngành  thực hiện theo Quyết định số 445/QĐ-ĐHTM ngày 16/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. Cụ thể:
 
   STT     Ngành Văn bằng cao đẳng
 1.  
Quản trị kinh doanh
  - Ngành đúng - Ngành Quản trị kinh doanh.
  - Ngành gần - Các ngành: Marketing, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành. Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng.
  - Ngành phù hợp - Các ngành: Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán.
  - Ngành khác - Hội đồng đào tạo liên thông sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo, kết quả học tập (KQHT) đã có của người học để quyết định công nhận chuyển đổi KQHT và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học CTĐT liên thông với từng thí sinh.
 1.  
Kế toán
  - Ngành đúng - Ngành Kế toán - Kiểm toán.
  - Ngành gần - Các ngành: Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm.
  - Ngành phù hợp - Các ngành: Thống kê, Quản trị - Quản lý.
  - Ngành khác - Hội đồng đào tạo liên thông sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo, kết quả học tập (KQHT) đã có của người học để quyết định công nhận chuyển đổi KQHT và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học CTĐT liên thông với từng thí sinh.
 1.  
Quản lý kinh tế
  - Ngành đúng - Ngành Kinh tế
  - Ngành gần - Các ngành thuộc nhóm ngành Quản trị - Quản lý.
  - Ngành phù hợp - Các ngành thuộc nhóm ngành: Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán.
  - Ngành khác - Hội đồng đào tạo liên thông sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo, kết quả học tập (KQHT) đã có của người học để quyết định công nhận chuyển đổi KQHT và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học CTĐT liên thông với từng thí sinh.
 1.  
Luật kinh tế
  - Ngành đúng - Ngành Luật kinh tế.
  - Ngành gần - Các ngành thuộc nhóm ngành Pháp luật.
  - Ngành phù hợp - Các ngành thuộc nhóm ngành: Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý.
  - Ngành khác - Các ngành khác thuộc khối ngành kĩ thuật, tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ của các trường đại học.
 1.  
Tài chính - Ngân hàng
  - Ngành đúng - Ngành Tài chính - Ngân hàng .
  - Ngành gần - Các ngành: Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh.
  - Ngành phù hợp - Các ngành: Marketing, Kinh doanh thương mại, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành & ăn uống
  - Ngành khác - Hội đồng đào tạo liên thông sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo, kết quả học tập (KQHT) đã có của người học để quyết định công nhận chuyển đổi KQHT và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học CTĐT liên thông với từng thí sinh.
 1.  
Kinh doanh quốc tế
  Ngành đúng Ngành Kinh doanh quốc tế
  - Ngành gần - Các ngành: Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị - Quản lý
  - Ngành phù hợp Các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán.
  - Ngành khác - Hội đồng đào tạo liên thông sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo, kết quả học tập (KQHT) đã có của người học để quyết định công nhận chuyển đổi KQHT và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học CTĐT liên thông với từng thí sinh.
 1.  
Quản trị khách sạn
  - Ngành đúng - Ngành Quản trị khách sạn.
  - Ngành gần - Các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống, Kinh doanh du lịch, Kinh doanh khách sạn, Quản trị sự kiện, Du lịch học, Văn hóa du lịch, Hướng dẫn du lịch, Marketing, Quản trị nhân lực, Quản trị thương hiệu.
  - Ngành phù hợp - Các ngành: Kế toán - Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm.
  - Ngành khác - Hội đồng đào tạo liên thông sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo, kết quả học tập (KQHT) đã có của người học để quyết định công nhận chuyển đổi KQHT và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học CTĐT liên thông với từng thí sinh.
 1.  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  - Ngành đúng - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
  - Ngành gần - Các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống, Kinh doanh du lịch, Kinh doanh khách sạn, Quản trị sự kiện, Du lịch học, Văn hóa du lịch, Hướng dẫn du lịch, Marketing, Quản trị nhân lực, Quản trị thương hiệu.
  - Ngành phù hợp - Các ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm.
  - Ngành khác - Hội đồng đào tạo liên thông sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo, kết quả học tập (KQHT) đã có của người học để quyết định công nhận chuyển đổi KQHT và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học CTĐT liên thông với từng thí sinh.
 1.  
Ngôn ngữ Anh
  - Ngành đúng - Ngành Ngôn ngữ Anh.
  - Ngành gần - Các ngành: Tiếng Anh sư phạm, Tiếng Anh kỹ thuật, Tiếng Anh kinh tế,....
  - Ngành khác - Hội đồng đào tạo liên thông sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo, kết quả học tập (KQHT) đã có của người học để quyết định công nhận chuyển đổi KQHT và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học CTĐT liên thông với từng thí sinh.
 
      Thí sinh được xem xét miễn học và thi học phần bổ sung nếu thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:
(i) Học phần xin miễn có tên trong Bảng điểm cao đẳng của thí sinh (tên học phần ghi trong bảng điểm phải có cùng tên với tên học phần bổ sung);
(ii) Học phần có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ đào tạo theo quy định của Trường Đại học Thương mại;
(iii) Điểm học phần phải từ 5 trở lên (thang điểm 10).
Thí sinh có bằng Cao đẳng hoặc Trung cấp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng cao đẳng” hoặc “bằng trung cấp” do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
4.2.Điều kiện về sức khỏe: Có đủ sức khỏe theo qui định hiện hành.
4.3. Điều kiện về lý lịch: Không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Môn thi tuyển
5.1. Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học
- Ngành Kế toán: Toán cao cấp; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.
- Ngành Quản trị kinh doanh: Toán cao cấp; Quản trị học; Quản trị chiến lược.

Ngành Kinh tế: Toán cao cấp; Kinh tế vĩ mô; Nguyên lý quản lý kinh tế.
Ngành Luật kinh tế: Toán cao cấp; Pháp luật đại cương; Luật kinh tế.
- Ngành Tài chính Ngân hàng: Toán cao cấp; Nhập môn tài chính - tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại.
Ngành  Kinh doanh quốc tế: Toán cao cấp; Kinh tế quốc tế; Kinh doanh quốc tế
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Toán cao cấp; Tổng quan du lịch; Tài nguyên du lịch.
- Ngành Quản trị khách sạn: Toán cao cấp; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Tổng quan khách sạn.
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Ngữ pháp tiếng Anh; Tiếng Anh thương mại.
5.2. Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học
- Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.
- Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.
6. Hình thức và địa điểm thi:        
            - Hình thức thi: Tự luận.
            - Địa điểm thi: Trường Đại học Thương Mại.
7. Phương thức xét tuyển: Thí sinh thi đủ 3 môn, nếu không có môn nào điểm dưới năm (5.00) theo thang điểm 10 thì được tham gia xét tuyển.
8. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi
8.1. Hồ sơ dự thi
- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý
- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng (có chứng thực);
- Bản sao kết quả học tập (có chứng thực);
- Bản sao Giấy khai sinh;
- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.
- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.
8.2. Thủ tục nộp hồ sơ
Thí sinh mua hồ sơ và nộp hồ sơ cùng lệ phí thi và lệ phí ôn thi tại Trường Đại học Thương mại hoặc liên hệ Hotline dưới đây. Chỉ nhận hồ sơ do Trường đại học Thương mại phát hành và đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định ở mục 8.1. Khi đến nộp hồ sơ, thí sinh mang theo bản chính bằng tốt nghiệp và bản chính kết quả học tập để đối chiếu.
9. Kế hoạch tuyển sinh: Trường dự kiến tuyển sinh như sau:
            - Nhận hồ sơ: liên tục theo đợt;
            - Hồ sơ chưa thi được bảo lưu để thi vào các đợt sau; 
10. Thông báo kết quả trúng tuyển
- Kết quả thi, Điểm chuẩn xét tuyển và Danh sách trúng tuyển được công bố trên Website: http://tuyensinhs.com hoặc Websites của Trường Đại học Thương mại (http://www.tmu.edu.vn).
- Số thí sinh trúng tuyển nhà trường có giấy báo cho từng thí sinh tới làm thủ tục nhập học.
   Thông tin chi tiết liên hệ:
Điện thoại:  - Hotline: 0911 491 866
Website: http://tuyensinhs.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Tuyển sinh cao đẳng chính quy
Đăng ký trực tuyến hệ cao đẳng chính quy, hệ đào tạo liên kết, du học Nhật Bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây